wtorek, 28 sierpnia 2012

MĄTKI


Wyświetl większą mapę

 Mątki to stara wieś niedaleko Olsztyna, założona w 1348, należąca do biskupów warmińskich. Tu w XVI w. przyjeżdżał Mikołaj Kopernik, stacjonowały wojska Napoleona w 1807, urodził się ksiądz Jan Hanowski - prałat, który uratował olsztyńskie kościoły przed spaleniem przez Rosjan w 1945. Dziś to niewielka, senna wioska.

Mątki it's an old village near Olsztyn, settled here in 1348, which belonged to warmian bishops. Here, Nicolas Copernicus was coming in the XVI c., Napoleon's army stayed in 1807, priest Jan Hanowski was born - a prelate, who saved Olsztyn's churches from burning by Russians in 1945. Today, it's a small, sleepy village.

Typowa, warmińska kapliczka, w lesie przy drodze z Bukwaldu.

Typical warmian chapel at the road from Bukwald
 Remiza strażacka

Fighterfighters


 Głaz upamiętniający lokację wsi.

A monument to remind the village location
 Kapliczka z XIX w.

Chapel from the XIX c.
Krajobrazy wokół wsi

Landscapes around the village

NOWOGRÓD - SKANSEN KURPIOWSKI

 
Wyświetl większą mapę

 Skansen, jeden z najstarszych w Polsce, założono w 1923, kiedy przywieziono tu pierwszy obiekt. Teren zakupił Adam Chętnik i własnym sumptem zorganizował muzeum. Kiedy w 1927 muzeum otwarto, posiadało ono już ok. 2000 eksponatów. Do wybuchu wojny skansen miał już dwa razy więcej rzeczy, jednak działania wojenne zrównały obiekt z ziemią, tak, że nic nie zostało. Dzięki muzeum z Łomży, w latach '50 odtworzono wystawę. Dziś skansen to zbiór budynków drewnianych z Kurpiów.

Museum, one of the oldest heritage villages in Poland, founded in 1923, when the first object was brought here. Adam Chętnik  bought this area and organized the museum at his own expense. When the museum opened in 1927, there were about 2,000 items. Until the outbreak of the war, the museum already had twice as many things, but the war brought everything to the ground, so there weas nothing left. Thanks to the museum of Lomza, it was restored in '50. Today the museum is a collection of wooden buildings from Kurpie.

 Nieopodal skansenu są bunkry z czasów II wojny

Near the heritage village there is an old bunker from the II WW


 Most na rzece Narew

Bridge over the Narev river
 Przed skansenem stoi T-34 z czasów II wojny

Russian tank T-34
 Dwór z Brzózek z XIX w.

Mansion from Brzózek from the XIX c.
Bróg do przechowywania siana z Morgownik

A storage for hay from Morgowniki

 Kapliczka Cztery Strony Świata

A chapel Four Corners of the World
 Młyn wodny z Dobregolasu z XIX w.

Water mill from Dobrylas from the XIX c.

 Spichlerz z Dylewa Starego z przeł. XVIII i XIX w.

Granary from Dylewo Stare from the break of the break of the XVIII and XIX c.


 Młyn wodny z Dobregolasu z XIX w.

Water mill from Dobrylas from the XIX c.

 Wiatrak paltrak z Plewek z 1920, z tyłu dom z Myszyńca Starego z XIX w.

Paltrock windmill from Plewki from 1920, a house from Myszyniec Stary from the XIX c. at the back.

 Skrzynkowe ule z XIX w.

Box bee hives from the XIX c.
 Brama z Dud Puszczańskich

A gate from Dudy Puszczańskie
 Buda rybacka

Fisherman's shed
 Łódź dębowa ze średniowiecza

Oak boat from the Midages Pomnik Stacha Konwy z 1922.

Stach Konwa monument from 1922

wtorek, 21 sierpnia 2012

GNIEZNOWyświetl większą mapę


Gniezno (ponad 70.300 mieszkańców) to pierwsza stolica Polski, miasto, które uzyskało prawa miejskie na pocz. XIII w., choć gród obronny istniał tu już w VIII w. W 1000 odbył się zjazd, gdzie król Bolesław Chrobry i cesarz Otton III proklamowali istnienie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a w 1025 koronowano tu Chrobrego na króla Polski. W 1038 miasto najechali Czesi i spalili, a w XIV w. Krzyżacy. Dopiero za rządów Kazimierza Wielkiego miasto odzyskało blask i aż do XVIII w. było jednym z najważniejszych miast Królestwa Polskiego. Po rozbiorach Gniezno  znalazło się w zaborze pruskim. Kilka razy spalone, dlatego układ urbanistyczny odpowiada temu, jakim ułożono go w XIX w. W czasie II WŚ hitlerowcy zasiedlali tereny ludźmi z republik radzieckich, a Armia Czerwona, oswabadzając miasto, spaliła przy okazji katedrę. Dziś jest to spore miasto, ośrodek kulturalny, naukowy i przemysłowy, a także turystyczny.   

Gniezno (over 70,300 inhabitants) is the first Polish capital, a city that was chartered at the beginning of the XIII century, although there was a stronghold here in the VIII century. In 1000 a Congress was held here, where the King Boleslaw the Brave and Emperor Otto III proclaimed the existence of the Archbishopric of Gniezno, wand Boleslaw was crowned here in 1025 for the Polish king. In 1038 the city was invaded and burned the Czechs and in the XIV century by Teutonic Knights. The city regained its luster in the times of the reign of Casimir the Great and until the XVIII century it was one of the most important cities of the Polish Kingdom. After the partition of Poland, Gniezno got under Prussian rule. Several times burned, so the urban layout corresponds to which it was composed in the XIX century. During the Second World War the Nazis occupied the area and settled people from Soviet republics here, and the Red Army, setting the city free in 1945, burned the cathedral down. Today it is a big city, cultural, scientific, and industrial, and it's a tourist centre.

 Liceum w którym umieszczono Muzeum Początków Państwa Polskiego.

 Katedra gnieźnieńska znad jeziora Jelonek

 Dom przy ul. Łaskiego


 Katedra gnieźnieńska - Bazylika prymasowska Wniebowzięcia NMP z końca IX w.

Cathedral - Primate basilica of St. Mary Assumption from the end of the IX c.

 Grób św. Wojciecha

St. Adalbert of Prague's grave
 Drzwi gnieźnieńskie z XII w.

Gniezno door from the XII c.
 Ulica Tumska

Tumska Street Rynek

Main square


 Rynek z kościołem franciszkanów

Main square with Franciskaners' church Kościół garnizonowy

Army's church
 Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego z XV w.

Church of St. Mary Assumption and St. Anthony from the XV c.
 Emblematy miast na rynku

 Cities emblems in the pavement of the main square


 Muzeum Początków Polski - świetne pokazy 3d

Museum of the Begining of Poland with some great 3D shows
Uniwersytet Gnieźnieński

Gniezno University