niedziela, 31 sierpnia 2008

DARŁOWO
Wyświetl większą mapę

Darłowo to spore miasteczko nadmorskie, ok. 16000 mieszkańców, choć nie jest to kurort, gdyż te funkcję przejął Darłówek. Darłowo to ośrodek rybołówstwa i turystyki.

Darłowo is a quite big oversee town with about 16000 inhabitants. It's not a spa, because most of the tourists go to Darłówek. Darłowo is a centre of fishing and tourism.
Najwazniejszym zabytkiem jest zamek książąt pomorskich. Zbudowany został przez Bolesława V w 1352-72 na dawnej wyspie Młyńskiej. Nad przejazdem bramnym była kaplica, nad nią pomieszczenia strazy, a na 3-cim piętrze skarbiec. Zamek był otoczony 14 metrowym murem. Do XVI w. następni ksiązęta rozbudowali nieco zamek. Bogusław XIV przerobił salę rycerską na kaplicę w 1624. Po tym księciu zamek przejęli elektowie brandenburscy. Potem nastepowały pożary, a w XVIII w. zamek słuzył jako magazyn.
Pomoria Dutches castle.
It was built by Boleslav V in 1352-72 on old Mill Island. In the gate's tower there was a chapel, guards rooms and a treasury on the third floor. The castle was surrounded by a 14 meters high wall. Till XVI c. the castle was overbuilt by next dutches. In 1624 Boguslav XIV rebuilt the Knight's Chamber into a chapel. Then the Brandenburgia Elects took the castle. then there were fires and in XVIII c. there was a warehose here.
W XIX w. umieszczono tu szpital dla żołnierzy napoleońskich, a potem sąd i areszt. Dopiero przed II wojna umieszczono tu muzeum. Zobaczyc tu mozna kaplicę św. Elżbiety, mapę okolic z XVII w., wydobytego ze ściany kota (robi wrazenie!), broń, zbroje itp.

In XIX c. there was a hospital for Napoleon's soldiers, next a trial and arrest. The museum started in 1929. Inside u can see st. Elisabeth chapel, a map from XVII c., and a cat that was taken away from inside of the wall (makes an impression!!), weapons, shields...

Brama Kamienna
Jedyna zachowana brama obwarowań miejskich. pochodzi z XIV w., przebudowana w 1732.

Stone Gate
Only one gate left. It comes from XIV c., rebuilt in 1732.
Ratusz
Na pl. Kościuszki, będącego rynkiem, stoi ratusz z 1725. W tympanonie mozna znaleźć herb miasta - rybogryf (rysunek na górze posta)

Town Hall
On the Kościuszki square, which is a main market, there's a town hall from 1725. U can see a Fishgriffon, a town's sign.
Fontanna z Rybakiem
Ustawiono ja tutaj w 1919. Za fontanną widać ów herb.

Fountain with a Fisherman
It was established here in 1919. Behind the fountain there's the sign.
ul. Wenedów
Jedna z ulic Starego Miasta, prowadząca do kościoła.

Wenedów street.
One of Old Town's streets, leading to the church.
Kościół Najświętszej Marii Panny.
Powstał pod koniec XIV w. Wieza ma 60 metrów wysokości, budynek jest 3-nawowy. Kilkakrotne pozary zniszczyły kościoł, ale w XIX w. gruntownie go odremontowano. W latach '70 XX w. regotyzowano kościół.
The church of Mary
It was built in XIV c. The tower is 60 meters high. There were some fires destroying the building, but it was renovated in XIX c. In the '70 XX c. they regoticized the church.
W kaplicy przywiezowej stoją groby książęce: pośrodku trumna z ciałem Eryka I (1382-1459), króla Danii, Szwecji i Norwegii. Obok sarkofagi księżnych Jadwigi i Elzbiety z XVII w.
In the chapel under the tower there're dutches graves: in the middle a coffin with the body of Eric I, the king of Denmark, Sweden and Norway. Next to it graves of dutchesses Jadwiga and Elisabeth from XVII c.

Wnętrze kościoła. Ołtarz główny, widoczny z tyłu, pochodzi z 1853, ambona z 1700.
Church's interior. The main altar (in the back) comes from 1853. The pulpit is from 1700.
Przed kościołem znajduje się mały cmentarz, są na nim groby katolickie, protestanckie i macewy żydowskie.

In front of the church there are many graves: catholic, protestant and jewish.
Niemiecki nagrobek przed kosciołem.

German grave in front of the church.

Kaplica św. Gertrudy.
Ta cmentarna kaplica pochodzi z XV w., wiąze się z pobytem Eryka I w Darłowie. Zbudowana jest na planie 12-boku, wnętrze jest pięknie malowane i całe w drewnie.
St. Gertruda's chapel
This cementary chapel comes from XV c. and it deals with Eric I stay in the castle. It was made on the plan of 12 angles. The inside is wooden and beautifully painted.
Jeden z grobowców na cmentarzu.
One of the graves in the cementary.
Kolejny. Oba pochodzą z XIX w.
Next one. Both from XIX c.
Kościół św. Jerzego
Powstał w XV w. jako kaplica szpitala dla trędowatych. Dziś jest tu chyba jedna masza w tygodniu.
St. George's church.
It was biult in XV c. as a chapel for the lepers' hospital. Today there's probably only one mass during a week.
Zabytkowe budynki szpitala św. Ducha. obecnie mieszkają tu ludzie.

Old buildings of Holy Ghost hospital. Now there are people living here.

ul. Powstańców Warszawy
Główny deptak miasta ze sklepami i knajpkami.
Warsaw Uprisers Street
The main street, only for pedestrians with a lot of shops and cafes.
Dworzec kolejowy.
ul. Bolesława X. Budynek dworca powstał w 1878, kiedy otwarto linię kolejową z Korzybia przez Sławna. W czasie II wojny hitlerowcy prowadzili tu badania nad działami pociągowymi, korzystając z owej linii. W 1991 linia została zamknięta, jednak w 2005 otwarto ponownie na odcinku Darłowo - Sławno przewozy towarowe i autobus szynowy.
Bolesława X Street. Railway station was built in 1878, when the line from Korzyb through Sławno was opened. During the II world war Nazis were inventing new train artillery here. In 1991 the line was closed, because it wasn't profitable. In 2005 they opened the line from Darłowo to Sławno for burden and trainbuses for passangers.

czwartek, 21 sierpnia 2008

NIEPOŁOMICE
Wyświetl większą mapę

Niepołomice to miasto niedaleko Krakowa, mające ponad 8000 mieszkańców. Miasto założył Władysław Łokietek na szlaku handlowym. W XIV w. Kazimierz Wielki rozbudował miasto. Za czasów Jagiellonów było to królewskie centrum wypoczynku i łowiectwa, dogodne z uwagi na bliskość Krakowa.
Niepołomice is a town near Cracow with over 8000 inhabitants. It was established by the king Władysław Łokietek on the trade way. In XIV king Kazimierz Wielki make the town bigger. In the times of Jagiellons' dynasty it was a center of royal relax and hunting, due to the facts it's close to the old polish capitol Cracow.
Siedziba masońska.
Masons' house.

Dziedziniec zamku królewskiego, zbudowanego przez Kazimierza wielkiego w XIV w. Każdy kolejny król rozbudowywał zamek, a królowa Bona założyła ogrody zamkowe (w czasie polowani w pobliskich lasach poroniła zresztą syna). Dopiero w XVII w. najazd szwedzki zniszczył zamek. w XVIII w. był własnością Austriaków, którzy umieślili tu kozary. Na pocz. XXI w. zamek wyremontowano.
Courtyard of royal castle, built by king Kazimierz Wielki in XIV c. Every next king added something to the castle and the queen Bona Sforza made the royal garden (she miscarried her child during the hunting in Niepołomice forest). In XVII c. Swedish army destroyed the c astle. In XVIII c. it was a property of Austria, they made here soldiers' barracks. In the beginning of XXI c. the castle was completly renovated.


Na dziedzińcu stoją armaty i dziwne pawie z ażurowego metalu.


On the courtyard there are cannons and strange steel peacocks.

Pomnik Kazimierza Wielkiego u wejścia do ogrodów.

The monument of king Kazimierz wielki near the entrance to the garden.

Rynek niepołomicki z domami z XVIII i XIX wieku.

Main market square with houses from XVIII and XIX c.

Kościół pw. 10 Tysięcy Męczenników załozony równiez przez Kazimierza Wielkiego jako wotum dziękczynne za zwycięstwo na Rusi. Budowę ukończono w 1358. Na zdjęciu kaplica Branickiego z 1596 wg proj. Santi Gucciego. W 1690 Szwedzi spalili kościół, ale szybko go odbudowano.

The church of 10 Thousands of Martyrs established by king Kazimierz wielki to thank for the victory in Russia. The church was finished in 1358. In 1690 Swedish armydestroyed the church, but it was soon rebuild. In the photo we've got Branicki's chapel made in 1596 by Saint Gucci.

Ossarium, w którym złożono kości.


Ossarium with people's bones.

Rycerz strzegący zamku.

The knight that guards the castle.

Bardzo przyjemne miasteczko, czyste i zadbane, na pewno warto odwiedzić, poświęcić godzinkę na zamek i drugą na spacer po rynku i okolicy.
It's a very nice town, clean and well-cared, it's definetly worth seeing, sacrifice an hour for acastle and the another one for the town.

PORĘBA WIELKAWyświetl większą mapę

Poręba Wielka to spora wieś w Gorcach, licząca ponad 2000 mieszkańców. Jest to miejscowość wypoczynkowa, znana ze swych solanek.
Nazwa pochodzi od wykarczowanego miejsca, na którym w XIII w. pierwsi osadnicy założyli tu osadę. W poł. XVI w. Pieniążkowie założyli tu folwark z 3 chłopami i 8 drwalami. Na pocz. XVII w. dobra przejęli Lubomirscy. Działała tu wytwórnia doskonałego sukna i browar. W XVIII w. ziemie przejęli Sanguszkowie, potem Wodziccy. Jest to miejsce urodzenia poety Władysława Orkana, piewcy piękna Gorców.

Poręba Wielka is a quite big village in Gorce mountains with over 2000 inhabitants. It's a place to relax, known for it's saline solutions.
The name comes from grubbing out the trees from this place, where the first people found the settlement in XIII c. In XVII c. Pieniążek family made a farm here with 3 peasents and 8 lumberjacks. In the beginning of XVII c. Lubomirscy family bought the farm. There were brewery and excellent cloths factory. In XVIII c. Sanguszko family took this place, then Wodzicki family. It's a birthplace of Władysław Orkan, a poet writing about the beauty of Gorce Mountains.


Jedna z chałup we wsi.

One of the village houses.
Kamienna kaplicka przy parku podworskim Wodzickich.
Stone chapel in the park of Wodziccy palace.

Kaplica z XIX w. postawiona przy bramie wejściowej do parku dworskiego.

Beautiful chapel from XIX c. near the main gate to the palace park.

Oficyna dworska. Dwór Wodzickich powstał w XVI wieku, park kilkadziesiąt lat później. Oficynę spalili w 1945 albo hitlerowcy, albo polscy partyzanci. Na ruinach starej oficyny w 1946 zbudowano obecny budynek.

The office house of the wodziccy manor-house. Wodziccys' manor-hose was built in XVI c., park was established about 100 years later. This house was burned in 1945 by nazis or Polish guerillas. On the old ruins the new building was made in 1946.
Resztki oficyny.

The remains after office house.
Standardowa chaupa w Porębie.
Usual house in Poręba.

Droga w Gorce.

A way into Gorce mountains.

Kapliczka na drzewie.

A chapel on thetree.

Kapliczka matki W. Orkana.

An Orkan's mother chapel.
Orkanówka: dom Właysława Orkana, zbudowany przez niego w 1906 za honorarium za powiść "W Roztokach". Dom projektował gen. Andrzej Galica z Zakopanego w stylu witkiewiczowskim. Dom pozostawał do 1973 w rękach rodziny pisarza, obecnie miesci sie tu jego muzeum.
Orkanówka: the house of Władysław Orkan, built by him in 1906 for money for his novel "W Roztokach". The designer of the house was general Andrzej Galica from Zakopane in Witkiewicz mode. Until 1973 the house was in hands of Orkan's family. Right now, there's a museum of the poet.
Drewniana rzeźba Orkana wykonana przez Zdzisława Kościelniaka z 1975, z okazji 100. urodzin pisarza.

Wooden sculpture of the poet made by Zdzisław Kościelniak in 1975 for 100 birthday od Orkan.

środa, 6 sierpnia 2008

CESENATICOWyświetl większą mapę

Cesenatico to niewielkie (ok. 20000 mieszkańców) miasto portowe niedaleko Rimini, zaraz nad samym Adriatykiem w regionie Emilia-Romagna. Miasto powstało w 1302 jako część Ceseny, ale w XVIII w. się oddzieliło. Dziś jest to miły resort wypoczynkowy, niestety często pomijany w przewodnikach. Błąd.
Cesenatico is a small (20000 inhabitants) port town near Rimini on the shore of Adriatic sea in Emilia-Romagna region. The town was found in 1302 as a part of Cesena city, but it parted in XVIII c. Today it's a very nice holiday resort. Unfortunately it's omitted in most guides and this is a mistake.
Pomnik Garibaldiego na czyms w rodzaju rynku, czy głównym placu miasta.
Garibaldi's monument in something like a main square of the town.

Most i kolumny wzdłuż kanału, gdzie cumują łodzie i jachty, a nad którym są najlepsze knajpki.

The bridge and columns along the channel, where boats and yachts are waiting. There are the best restaurants and cafes here.

Teatr.

The theatre.

Na kanale, zaprojektowanym wraz z portem w 1500 przez samego Leonardo da Vinci, stoją łodzie, należące do miejscowego muzeum. Wejść można tylko na jedna z nich, ale trzeba kupić bilet do muzeum. jest dość ciekawe, więc warto. Kościółek stoi tu od XVIII w.

On the waters of channel, which was designed with a port in 1500 by Leoanardo da Vinci himself, there are old boats, belonging to the local museum. You can enter them only with a ticket for a museum; it's quite interesting so it's worth it. The church is from XVIII c.
Zabudowa centrum miasteczka.

One of town's buildings.
Wieczorny widok na port i kanał.
Evening view on a channel and the port.
Z plaży można dostrzec stojącą ok. 100 metrów od brzegu Madonnę...
You can see the Madonna statue from the beach, but it stands about 100 meters from the shore...
Fontanna u wejścia do tzw 'city', gdzie króluje ohydny 'drapacz chmur', olbrzymi wiezowiec wyrastający spośród niskiej zabudowy na 30 pieter.
Fountain in the entrance to the 'city', where you can see awful 'skyscraper', huge hotel of 30 floors.
Mauzoleum.
Mausoleum.