wtorek, 26 lipca 2011

MORĄGWyświetl większą mapę

Morąg to niewielkie miasto (ponad 20.000 mieszkańców) w woj. warmińsko-mazurskim, które otrzymało prawa miejskie w 1327. Miasto zaczęli budować Krzyżacy w XIII w., którzy zbudowali tu twierdzę, zdobytą przez Władysława Jagiełłę w 1410. Po Wojnie Trzynastoletniej znalazło się wreszcie w granicach Polski jako część Prus Książęcych. Zamek Krzyżaków częściowo rozebrano już w XVII w., a miastem rządziła rodzina Dohnów. W czasie wojen szwedzkich miasto zostało zniszczone, a odbudowa zajęła ponad 50 lat. W XVIII w. miasto zajęli Rosjanie. Potem miasto zajął Napoleon, a miasto pustoszone było mniej lub bardziej przez liczne pożary. Dziś to ciche miasteczko z kilkoma zabytkami.  

Morag is a small town (20,000 inhabitants) in the voivodship of Warmia and Mazury, which received city rights in 1327. The city was built by the Teutonic Knights in the XIII c., who built a fortress, captured by Wladyslaw Jagiello in 1410. After the Thirteen Years War Morąg got  finally within Polish borders as part of Prussia. Castle of the Teutonic Knights has already been partially demolished in the XVII century, and the city was ruled by the Dohn family . During the Swedish wars, the city was destroyed, and rebuilding took more than 50 years. In the XVIII century, the Russians occupied the city. Then Napoleon took the city and it was ravaged by a more or less strong fires. Today it is a quiet town with several monuments.

 Wieża ciśnień z pocz. XX w.

Water tower from the begining of the XX c.
 Ratusz z 1444

Town Hall from 1444
 Kościół św. Piotra i Pawła z 1303-31

St. Paul and Peter's church from 1303-13

 Pomnik Johanna Gottfrieda Herdera, wybitnego pisarza i filozofa niemieckiego, mieszkającego w Morągu.

Johann Gottfried Herder's monument. He was a famous German writer and philosopher, who lived in the town.
 Resztki zamku krzyżackiego

Ruins of the Teutonic Knights' castle

Pałac Dohnów z 1562-71, obecnie mieści się tu Muzeum Warmii i Mazur im. J. G. Herdera.

Dohn's Palace from 1562-71 - right now there's J.G. Herder Warmia & Masuria Museum

 Zamek krzyżacki

Teutonic Knights' castle
 Odkryte piwnice zamkowe

Uncovered castles' cellars

Wnętrza zamku

Castles' chambers Kaplica nowego kościoła

New church chapel
Nowy kościół

A new church
 Cmentarz żołnierzy radzieckich

Cemetary of Russian soldiers from the II WW
Stary cmentarz

Old cemetary

niedziela, 24 lipca 2011

ORAVSKY PODZAMOKWyświetl większą mapę


 Jeden z najpiękniejszych zamków Słowacji powstał już w XIII w., zbudowany przez węgierskiego króla Belę IV. Zamek przechodził z rąk Polskich do Węgierskich i z powrotem, aż do czasów, kiedy właścicielami została rodzina Thurzów. W XVII w., po wygaśnięciu rodu, broniły się tu wojska Rakoczego. Wreszcie w 1868 założono tu jedno z pierwszych muzeów na Słowacji. Zamek doskonale zachowany jest do dziś, kręcono tu wiele filmów, m.in. Janosika.

One of the most beautiful castles in Slovakia was here already in the XIII c., built by the Hungarian king Bela IV. The castle passed from the hands of Polish to Hungarian and back, until the time when the owners became Thurzo family. In the XVII c., after the expiry of the family, the Rakoczy troops defended themselves here. Finally, in 1868 they established here one of the first museums in Slovakia. The castle is perfectly preserved to this day, many movies were filmed here, including Janosik.