niedziela, 14 września 2008

SZCZYTNO

Wyświetl większą mapę

Szczytno to spore mazurskie miasto (ok. 28.000 mieszkańców) położone między jeziorami Domowym Małym i Domowym Duzym. Miasto istniało juz w 1360, mieścił sie tu drewniany zamek krzyzacki, zresztą spalony przez Litwinów w 1370. Po opuszczeniu Szczytna (zwało sie wtedy Ortelsburg) przez Krzyzaków miasto nadal nalezało do Prusów. W 1616 Ortelsburg otrzymał częściowe prawa miejskie, pełne dopiero w 1723 dzieki królowi Fryderykowi Wilhelmowi I. W 1818 by la tu juz jednak siedziba powiatu. Działał tu prężnie handel, organizowano targi, rozwijała sie sieć komunikacyjna między miastem a Olsztynem, Piszem i Ełkiem. Pod koniec XIX w. miasto stało się ośrodkiem polskiego ruchu narodowego na Mazurach - 75% ludzi w mieście popruskim mówiło po polsku. W czasie obu wojen miasto silnie ucierpiało.

Szczytno is a quite big town in Mazury Lake District (about 28.000 inhabitants) lying between two lakes: Home Small and Home Big. The town existed in 1360, there was a wooden castle of Teutonic Knights; the castle was burnt down by Lithuanians in 1370. After leaving the town by Teutonic Knights the town was still in Prussia; it was called Ortelsburg. In 1616 Ortelsburg got part city rights, full in 1723, due to the king Frideric Wilhelm I. In 1818 it was a main town of administrative district, there was a lot of trade going on, markets were organized and the railway line among Szczytno, Olsztyn, Pisz and Ełk was developing. At the end of XIX c. the town was a center of polish national movement - in this post-prussian town there were 75% people speaking polish. During both world wars the town was hardly destroyed.
pl. Juranda
Główny plac miasta. Widoczna na zdjęciu restauracja jest podobno najlepszą w mieście i wcale tanią, choć miejscowi robią minę pt. "O rety" na temat ich cen. Zjadłem tam obiad z piwem za 34 złe. Nieźle chyba.

Jurand square
Main town square. The restaurant that you can see in an old house is the best in town and local people say it's very expensive. Well, I ate dinner with a bier for about 10 Euros, so it's rather ok with me...
Ratusz.
Powstał w 1938 na terenie podzamcza.

Town Hall
Built in 1938 next to the castle.
Podzamcze, ul. Spacerowa.

Spacerowa street, near the castle.

Zamek widoczny znad jeziora Domowego Dużego. Wieza z zegarem to ratusz.

The castle seen from Big Home Lake. The tower with a clock it's a town hall.
Jezioro Domowe Duze. Ładnie zagospodarowane, pomosty z romantycznymi altankami, czyściutko i sympatycznie.

Big Home Lake. Nice with molos and romantic bowers. It's clean and nitty :)
Drewniane rzeźby na zamku: komturowie i... Krzysztof Klenczon, oczywiście ten z gitarą.

Wooden sculptures in castle's yard: Teutonic Knights and ... Krzysztof Klenczon, this one was a guitar.
Zamek
Powstał w XIV-XVI w. na cyplu jeziornym. W XV w. słuzył jako siedziba myśliwska książąt pruskich. W poł. XVI w. przebudowano zamek na siedzibę starosty. W XVIII w. zniszczony zamek częściowo rozebrano. W 1925 umieszczono tu Muzeum Mazurskie. Dziś zamek to pozostałości trzech skrzydeł i wiezy naroznej.

Castle.
Built in XIV-XVI c. near the lake. In XV c. it was a hunter's villa for Prussian dutches. In XVI c. they redecorated the castle for a headquarter of starost. In XVIII c. the castle was ruined and it was partly pulled down. In 1925 a Mazury Museum started. Right now the castle is the remain of three wings and corner's tower.
Widok z zamku na ratusz.
A view on a town hall from the castle.

Zamek i muzeum

Castle and the museum.

Prokuratura i areszt na ul. Sienkiewicza.
Budynek powstał w 1867-9

Public prosecutor's departament and arrest.
Built in 1867-9.

Kaplica baptystów.
powstała w 1903, działająca bardzo pręznie do dziś, organizuwane są tam róznorakie imprezy, uczy sie angielskiego...

Baptists' chapel
Built in 1903, with strong community: they make many events, teach English...
Browar Jurand.
Budynki browaru przejęła wytwórnia likierów i napojów, działająca do dziś.

Jurand Brewery.
Right now there's a production of liquors and drinks.


Detal kraty.

Gate detail.

Kamienica na Bartnej Stronie.
Bartna Strona to osada powstała w 1360, załozona przez bartników z Mazowsza. Przyłączono ją do miasta w 1913.

House in Bartna Strona.
Bartna Strona was a settlement brought up in 1360 by bees breeders from Masovia. The settlement joined Szczytno in 1913.
Kościół katolicki Wniebowzięcia NMP.
Powstał w 1899-1900

Catholic church from 1899-1900.
ul. Odrodzenia
Kamieniczki z przełomu XIX i XX w.
Odrodzenia street.
Houses from the break of XIX and XX c.
Kościół ewangelicki.
Powstał w 1717-19 na przyziemiu starej gotyckiej swiątyni z 1493.
Evanghelic church.
Built in 1717-9 on remains of an old gothic church from 1493.
Południk.
Przez miasto przebiega 21 południk dł. geogr. wsch.
Meridian.
21st east longitude is running through the town.
Pomnik Krzysztofa Klenczona.
Klenczon ostatnio jest miejscową legendą, mającą promować miasto: park Klenczona, pomnik, jego grób. Znany gitarzysta Czerwonych Gitar spędził tu dzieciństwo i młodość.
Krzysztof Klenczon monument.
Well-known polish guitarist from a very popular group Czerwone Gitary (Red Guitars) spent his childhood and teenager's years in this town. Right now we've got Klenczon's park, Klenczon's monument, Klenczon's grave in the local cementary... This man is promoting the town very much.
Pomnik ku chwale Polski Ludowej, jak to często bywa, obsmarowany spray'ami. stoi przed budynkiem dawnego starostwa z 1885
Monument of Polish People's Republic in front of an old local authoritie's house from 1885. The monument is sprayed with anti-comunistic writings, as most of old monuments of this type.
Domek na rogu Linki i Polskiej.

Little house on the corner of Linki and Polska Street.

Kościół
Niedługo ten derwniany kościołek zniknie, poniewaz nowy juz prawie powstał.
Wooden church.
The church will probably disappear, because the new one is growing up in the back.
Cmentarz ewangelicki.
dziś jest to raczej park, z porozrzucanymi wokół grobami i pomnikami, pozostalymi po starym ewangelickim cmentarzu.
Evanghelic cementary.
Today it's rather a park, the graves are all over the park.
Cmentarz wojskowy niemieckich zołnierzy z czasów I wojny.
Soldier's cementary. There are German soldiers, fighting during the I world war.
Detal grobu.

Grave detail.
cmentarz ewangelicki.
More of the cementary.
Cmentarz Żydowski.
Przy ul. Łomzyńskiej miesci się mały kirkut. Jest to zaraz za stacją kolejową.
Jewish cementary.
In Łomzyńska street there's a small jewish cementary. It's behind the railway station.
Wokół są domy, kirkut jest wciśnięty pomiędzy posesje, jest całkiem zadbany.
There are houses all around, so the cementary stuck among them. But it's clean and well-cared-for.
Ostalo się tu kilkadziesiąt macew.
It remaind only about 40 graves.
Piękny, choć zapuszczony dom blisko torów kolejowych.
Beautiful but neglected house near railway line.

Stacja kolejowa Szczytno.

Szczytno railway station.

sobota, 6 września 2008

PULAWyświetl większą mapę

Pula jest dość sporym chorwackim portem (ok. 62.000 mieszkańców) ze sporą ilością ciekawych rzeczy. Powstanie miasta wiąze się z historią Jazona i jego wyprawy po złote runo. Ścigający go Kolchidianie, nie chcąc wracać do ojczyzny z pustymi rekami, załozyli tu miasto. Juz w 43 r.n.e. miasto było pod władzą rzymską. Po upadku Rzymu rządziło tu Bizancjum. Od 1145 było w rękach Wenecji, ale po 5 latach się zbuntowano, w wyniku czego Wenecjanie zniszczyli miasto. Tak się bili az do XIV w., wreszcie Pula skapitulowała. Lata wojny, epidemie przyczyniły sie do tego, że w 1631 bylo tu tylko 300 mieszkańców! Dopiero w XIX w. miasto stanęło na nogi, kiedy cesarz austriacki wybrał Pulę na swoje miasto portowe. Sielanka trwała do wybuchu I wojny, kiedy to miasto znalazło sie na pierwszej linii frontu i zostało zajęte przez Włochów az do końca II wojny swiatowej. W latach powojennych Pula stała się kurortem Jugosławii, a od kilkunastu lat jest jednym z głównych portów Chorwacji.

Pula is a bid croatian port (62.00 inhabitants) with a lot of interesting things to see. The uprising of the city deals with the story of Jazon and his journey. The people of Kolchidia, which didn't catch him, didn't want to go back to their country with nothing and brought up a town here. In 43 the town was under Roman reigns. After the fall of Roman Empire, the Bysantium reigned here. Since 1145 the town was in Venice's hands, but after 5 years people started riot here, the army of venice destroyed the town. They were fighting to XV c., that ended in Pula's capitulation. years of wars and epidemies led to that, there were only 300 people here in 1631! In XIX the town started to grow bigger; the austrian emperor choose the town for his port. the good times finished with the beginning of the I world war and it was taken by Italy till the end of II world war. After that it was a resort of Yugoslavia and now it's one of the main ports in Croatia.
Amfiteatr
Powstał w I w. n.e. dla cesarza Wespazjana na potrzeby walk gladiatorów. Jest to jeden z trzech najlepiej zachowanych tego typu budowli w Europie. Ma średnicę 100-130 metrów. Mieściło sie tu naraz 20.000 ludzi, obserwujących walki gladiatorów ze zwierzętami aż do V w. Później był tu targ, a ludność rozkradała kamień do budowy własnych domów. Teatr ma 72 łuki.
Amfitheatre.
It was built in I c. for ceasar Vespasian fot gladiators to fight in it. It's one of the best preserved buildings of that type in Europe. It has a diameter of 100-130 meters. It clould be 20.000 people in the audience, who watched fighting gladiators with animals up to V c. Later, there was a market, but people stole the stones to build their own houses. The theatre has got 72 arches.
Widok na port.

View on a port.
Wenecka twierdza.
Powstała w XVI w na miejscu starej Iliryjskiej osady. Dziś mieści się tu muzeum historyczne Istrii.

Venice fortress.
It was made in XVI c. in the place of an old Illyrium settlement. Today, there's a historical museum.
Brama główna do twierdzy. Na widoczną wieżę mozna wejść, z niej roztacza sie piekny widok.
The main gate leading into the fortezza. You can climb that tower; there's a beautiful view all oiver the city.
Mury forteczne.
Fortress' walls.

Forteca.

Fortress.
Brama z murów.

The gate from the walls.
Łuk Sergiusza
Jedna z bram wjazdowych na stare miasto. Powstała w I wieku dla braci Sergi, których ród panował w Puli aż do XIV w.

Sergi's Arch.
One of the entrance gates. It was built in I c. for Sergi brothers, which family reigned here up to XIV c.
Wnętrze amfiteatru.
Inside the amfitheatre.
Amfiteatr.

Amfitheater.
Uliczka staromiejska.
A street in the old town.

Kaplica Santa Maria Formoza.
Stanowi część starej bazyliki z XVI w. Zostala zniszczona i okradziona przez Wenecjan. Wewnątrz są piekne malowidła.

Santa Maria Formoza chapel.
It's just a part of an old basilica from XVI c. It was destroyed and robbed by people of Venice. There are interesting paintings inside.
Ratusz
Powstał w 1296 dla rady miejskiej.
Town Hall
It was built in 1296 for the city council.
Świątynia Oktawiana Augusta.
Dziś mieści się tu wystawa sztuki antycznej. Powstała ku czci cesarza Oktawiana na pocz. naszego tysiąclecia. W czasach Bizancjum umieszczono tu kościół.

Octavian August Sanctuary
Today it's an exhibition of antic art. The church was built for ceasar Octavian in the beginning of our era. In the times of Bysantium there was a church.
Katedra
Stoi na placu św. Tomasza, który jest starozytnym forum. Kościół powstał w 1640, a do budowy wieży uzyto kamieni z amfiteatru.
Cathedral
It stands on St. Thomas square, the old roman forum. The church was built in 1640 with stones taken from amfitheatre.