niedziela, 28 grudnia 2008

PARYŻ - OKOLICE PLACU OPERY I LUWRU
Wyświetl większą mapę

Paryż, tak jak inne duże miasta musiałem podzielić na części. Mój Paryż jest niestety w większości deszczowy, pomimo końca sierpnia :( Na pierwszy rzut idą dzielnice Pierwsza (Luwr) i Druga (plac Opery). Generalnie to i tak wszystko wygląda tam tak samo, bo takie było założenie, ale napstrykałem się, więc prezentuję :)

Paris, just like other big cities, I had to divide into smaller parts. My Paris is unfortunately rainy and wet, even if there was the end of August :( At first, there are 1st (Luvre) and 2nd (Opera Square). Generally, they look very similar, because that was the plan, but I've taken a lot of photos, so I present them here :)
Zaraz po wyjściu ze stacji metra Auber.

Right outside the Auber subway station.
Podwórek takich w pobliżu dostatek. To jest o ile mnie pamięć nie myli rue Godot de Mauroy.

There are many yards like this one. This is rue Godot de Mauroy, if I remember well...
kolejne podwórko w stylu, kolejny bohater.

Another yard, another hero...
Olympia Music Hall z 1889, gdzie pierwsze kroki stawiała Edith Piaff, ale również grali Charles Aznavour, The Animals, Celine Dion, Jimy Hendrix, Jeff Garland, RHCP, Led Zeppelin, Rolling Stones, Luciano Pavarotti............. lista może być baaardzo długa.

Olympia Music Hall from 1889, where Edith Piaff stared her career and many of international stars played and sang here: Charles Aznavour, The Animals, Celine Dion, Jimy Hendrix, Jeff Garland, RHCP, Led Zeppelin, Rolling Stones, Luciano Pavarotti............. the list can be veeery looong...
Boulevard des Capucines.
plac Opery

Opera Square.
plac Opery

Opera Square.
A tu nawet kawałek Opery!

And we can see a piece of Opera here!
Opera Garnier.
Otwarta w 1875 z widownią dla 2200 osób. W 1896 na widownię spadł ogromny żyrandol, zabijając jedną osobę. Tu rozgrywa się akcja powieści 'Upiór w operze'. Dziś gości tu tylko balet.

Opera Garnier.
Opened in 1875 with an audience for 2200 people. In 1896 the big lamp fell down on the audience, killing one person. Here, 'Phantom of the Opera" takes place. Today, there's only ballet played here.
Luwr - boczne wejście.

Luvre - side entrance.
To bombkowate srebrne to wyjście z metra Louvre.

This thing with bubbles it's an entrance to the Luvre subway station.
Palais Royal.
Pałac królewski, z instalacją biało-czarnych słupków różnej wielkości, czyli rzeźbą nowoczesną. Był to dom kardynała Richelieu, po nim mieszkały tu różne koronowane głowy. Dziś mieści się tu ministerstwo kultury, biblioteka narodowa, teatr...

Palais Royal.
Royal palace, with black and white things of different height (a modern sculpture). It was a home of cardinal Richelieu and many crowned heads after him. Now, there's Monistry of Culture, a theatre, National Library...
Południk
Kiedyś myślano, że tędy przebiega południk zerowy... Tyle z niego zostało, zanim wyniósł sie do Londynu...

Meridian
They belived that there's Zero Meridian... There's only this thing left, after it got moved to London...
Radosne wyjście ze stacji Louvre.

A happy entrance to Louvre station.
Rue de Rivoli.
Dziedziniec Luwru. Jedno z najstraszniejszych miejsc na ziemi... Wlazłem tam zobaczyc własnym okiem Monę Lizę, Wenus z Milo i miliard innych dzieł, ale tłumy i natłok wrażeń zabił mnie po godzinie... Obłąkane stada wpadające na wszystkich i wszystko i presja historii bardzo mnie osłabiły...

Louvre yard.
Louvre is one of the worst places on Earth. I came here to see Mona Lisa, Venus from Milo and miliard other things, but the crowds and the abundance of emotions killed me after an hour... Mad herds of people running around and trampling everything... It made me so weak...
Słynna piramida przed wejściem.

Famous pyramid in front of the entrance.


Arc de Triomphe du Carrousel
Rue de Rivoli
Koło w ogrodach Tuileries (o nich później) przy rue de Rivoli.

Near the Tuileries Gardens (later about them) by rue de Rivoli.

Lwy przed Luwrem od Sekwany, przy Quai Francois Mitterand

Lions in front of Louvre next to Seine, by Quai Francois Mitterand

środa, 17 grudnia 2008

BENIAMINÓW - FORT


Wyświetl większą mapę

Beniaminów to mała wioska nad Zalewem Zegrzyńskim, zaraz za Białobrzegami. Nie dojeżdżając do samej wsi, zaraz za ostrym zakrętem wyłaniają się ruiny starego fortu, należącego do pierścienia Modlińskiego.

Beniaminów is a small village on the shore of Zegrzyńskie Lake, behind Białobrzegi. Before the village itself, passing a sharp turn, there are ruins of an old Russian fort from Modlin Fortress Ring.
Fort zaczęto budować na pocz. XX w. wg proj. inż. Wieliczki, jednak nigdy go nie ukończono i w 1913 został w ogóle rozbrojony.

They started to build the fort in the beginning of XX c according to the design of engineer Wieliczka, but they have never finished it. It was unarmed in 1913.
Fort zbudowano na planie pięciokąta, połączonego poternami, z suchą fosą. Na zdjęciu koszary.

The fort has got 5 angles, connected with poterns and a dry moat. There're barracks in the photo.
W czasie I wojny przetrzymywano tu internowanych polskich oficerów. W 1944, po przejęciu fortu przez Armię Czerwoną, wysadzono część obiektu.

During the I world war there were Polish officers kept. In 1944, when the Red Army took the fort, they blew it up partially.
Wprawdzie fort jest obecnie własnością prywatną jakiejś firmy survivalowej, można tu wejść i poszwendać się po korytarzach. Potrzebna jest miejscami latarka!

The fort is private property, but you can come here and see the fort and walk through the corridors. Remember to take the flashlight!!

Fort wykorzystywany jest jako miejsce walk paintballowych i ściany wspinaczkowe.

There are paintball fights and climbing here.
Śródpole fortu.

Middle of the fort.

Miejsce idealne na całodniową wycieczkę :)

Ideal place for one-day trip :)

środa, 10 grudnia 2008

WĘGORZEWO
Wyświetl większą mapę

Cóż, Węgorzewo jest dobrą bazą sportów wodnych, ale ani to miasto nie jest piękne, ani fotogeniczne... Jest niewielkie (12.000) mieszkańców, ale stare: powstało dzięki budowie nad jeziorem zamku krzyżackiego w XIV w. pod nazwą Gieratowa Wola, potem Nowa Wieś. W 1571 Nowa Wieś otrzymuje prawa miejskie. Zniszczone przez Tatarów w 1656 miasto nosiło już nazwę Angeburg (niemiecką) lub Węgbork (polską). Do XVIII w. co chwila rozwój miasta przerywały różne epidemie i tragedie. Zatrzymał się tu nawet uciekający do Francji król Leszczyński. W XVIII w. miasto było na wskroś nowoczesne: były tu latarnie i wodociąg! Do czasów II wojny miasto sie rozwijało dobrze, było sporym węzłem kolejowym, ale wojna przekreśliła doskonały rozwój i sprawiła, że niewiele tu ładnych i zabytkowych miejsc: 80% zabudowy zniszczyła wojna. W 1945 wysiedlono stąd ludność Niemiecką i osadzono Polaków, zmieniając nazwę na Węgorzewo. Od kilku lat jest to siedziba powiatu.

Well, Węgorzewo is a great base for water sports, but the town ain't pretty nor photogenic... It's quite small (12.000 inhabitants), but old: it was raised in XIV c. because of building a Teutonic Knights' castle here. Its name was Gieratowa Wola and later Nowa Wieś. In 1571 Nowa Wieś got city rights. Destroyed by Tatars in 1656 the town was called Angeburg (in German) or Węgbork (in Polish). Till XVIII c. the development of the town was being stopped by epidemies and other tragedies. Even the king Leszczyński stopped here during his escape to France! In XVIII c. the town was very modern: latterns, waterworks...! Till the II world war the town was developing very well, but the war stopped it and made this town not so pretty: about 80% of the buildings were destroyed. In 1945 they took the Germans away and they started to settle Polish here. They've also changed the name into Węgorzewo. It's a local government base for a few years.

Kościół św. Piotra i Pawła
Powstał na pocz. XVII w. z fundacji Dohnów (ci z Morąga) i Kreutzeno. Pochowany jest tu również Hans von Auer, starosta miejski i oficer armii brandenburskiej.

St. Peter and Paul church
It was built in the beginning of XVII c., founded by Dohns (from Morąg) and Kreutzeno. There's also a grave of Hans von Auer, a town's starost and Brandenburg army's officer.
Zabudowa centrum miasta.

Buildings in the town's centre.
Zamek krzyżacki
Powstał w XIV w., przebudowany w XVIII w. W XIX w. mieściło się tu więzienie i sąd. Po zniszczeniach II wojny umieszczono tu instytucje kulturalne.

Teutonic Knights' castle
It was built in XIV c., rebuilt in XVIII c. In XIX there was a court and prison. After the second world war rebuildings they put cultural institutions here.

Widok na zamek znad jez. Mamry.

View on the castle from Mamry lake.

niedziela, 7 grudnia 2008

ŻYWIEC
Wyświetl większą mapę

Spore górskie miasto (ponad 32.000 mieszkańców) jest znane w Polsce i nie tylko przede wszystkim z piwa. Ale nie samym piwem żywiec stoi i miasto samo w sobie tez jest bardzo ładne i ciekawe! A przekonałem się o tym w czasie wizyty w mieście. Samo miasto wzmiankowane było juz w 1308 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1327. Już w XVI rozpoczęła się trwająca do dziś produkcja piwa. W czasie potopu Szwedzkiego armia Karola Gustawa splądrowała i spaliła część miasta. W 1838 Żywiec stał się własnością Habsburgów, którzy w 1854 założyli tu, działający do dziś browar. Habsburgowie cały czas byli pro-polscy, a w czasie II wojny światowej Karol odmowił podpisania volkslisty i zażądał traktowania jak polski oficer (w końcu nim był...)! Zresztą ruch niepodległościowy był bardzo żywy w mieście i objawiał się demonstracjami aż do I wojny swiatowej. Po wojnie okazało się, że zywiec to małe i biedne miasteczko. Dołączono więc okoliczne wsie, zabudowano kamienicami, organizowano jarmarki. Miasto stanęło na nogi. W 1939 miasto zbombardowano i przyłączono do III Rzeszy pod nazwą Saybusch. Po wojnie miasto odbudowano i dziś, głównie dzięki klimatowi i browarowi, Żywiec kwitnie i jest bardzo przyjemnym miejscem.

Żywiec is a quite big town in the mountains (over 32.000 inhabitants) and it's known for the mark of beer. But it's not just about the beer and the town itself is very nice and interesting too. The first notes about Zywiec come from 1308 and it got city rights in 1327. In XVI they started production of beer here. During the Swedish assault in th XVII c. the town was plundered and partly burnt. In 1838 Żywiec became a property of Habsburgs family, who started a brewery in 1854. They were always on Polish side and even during the II war Karol Habsburg denied to sign the volkslist and demanded to be treated as an officer of Polish army (he was one anyway!). Besides, the independece movement was very strong there and people were demonstrating till the end of I world war. After the war it showed, that Żywiec is poor, little town. They connected it with surrounding villages, built some houses, organised big markets; so the town raised itself up. In 1939 Nazis bombed the town and took it into the area of Germany under the name of Saybusch. After the war the town was rebuilt and right now it's a pretty town and a very nice place to visit.

Jak wspomniałem, browar założyli Habsburgowie w 1854, a powyzszy znaczek można znaleźć w większości krajów świata...

As I have mentioned, the brewery was raised by Habsburgs in 1854, and the mark above is well-known in most of the countries all over the world.
Niektóre zabudowania browaru sięgają połowy XIX w i początku XX w.

Some of brewery's buildings come from the half of XIX c and beginning of XX c.

Kadzie, gdzie dojrzewa PIWO :)

Tubs with beer :) (almost ready:)

Część produkcji piwnej, wnętrze hali produkcyjnej. Produkuje się tu Żywca, Tatrę, Brackie, Heineken...

A part of brewing production, interior of production hall. They produce here such brands as: Żywiec, Tatra, Brackie (only bottled here), Heineken...

Zamek Habsburgów.

Habsburgs' castle.
Stary zamek.
Powstał dla Komorowskich w XIV w., później przebudowany w duchu renesansu. Dziś mieści się tu muzeum

Old castle.
It was built for Komorowski family in XIV c., rebuilt in renaissance mode. Today, there's a museum in it.

Arkady zamku Habsburgów.

Arcades inside Habsburgs' castle.

Widok na stary zamek z okien pałacu Habsburgów.

A view on the old castle from the windows of the new castle.
Widok z dziedzińca na wieżę kościelną.

A view from the castle yard on the tower of St. Mary's birth chirch.
Baszta zamku Habsburgów.
Sam zamek powstał w 1893-5 wg proj. Karola Pietschki.

Habsburgs' castle
The castle was built in 1893-5, designed by Karol Pietschka.
Ratusz.
Powstał pod koniec XIX w. na miejscu starego, drewnianego ratusza. Ostatnio, kosztem ponad miliona Euro, ratusz wyremontowano, choć kontrowersje w mieście budzi kolor obecnej elewacji...

Town Hall
It was built at the end of XIX c. in the place of the old, wooden one. Lately it has been renovated with over million Euro. But the colour of the elevation is a bit... controversial :P
Kamieniczki na rynku.

Houses around the main square.
Rynek z figurą.

Main square and the figure.
Dzwonnica z kamieniczkami.

Belfry and houses.
Rynek, dzwonnica z XVIII w. i kościół Narodzenia NMP.

Main square, belfry from XVIII c. and church of St. mary's Birth.

Złota kamieniczka. Róg ul. Zamkowej i Kościuszki.

Gold House. Corner of Zamkowa Street and Kościuszki Street.
Kościół Narodzenia NMP.
Powstał w XV w. Wewnątrz cenna gotycka płaskorzeźba z 1500.

Church of the Birth of St. Mary.
Built in XV c. Inside there's a precious gothic relief from 1500.