poniedziałek, 19 października 2009

KAZIMIERZ DOLNY
Wyświetl większą mapę

Kazimierz Dolny, choć jest malutki (ok. 3500 mieszkańców), jest jednym z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Jego historia zaczęła się już w XI w., kiedy znany był pod nazwą Wietrzna Góra i należał do Benedyktynów. W 1181 Kazimierz Sprawiedliwy oddał osadę Norbertankom, a one z wdzięczności nadały osadzie nazwę Kazimierz i dodano Dolny, aby odróżnić go od Kazimierza pod Krakowem. Kazimierz Wielki zbudował tu zamek i w XIV w. osada otrzymała prawa miejskie, a za czasów Jagiełły wytyczono rynek i ulice. Miasto zaczęło się intensywnie rozwijać. Właścicielami miasta byli Firlejowie, aż do poł. XVII w. Mieszczanie zarabiali głównie na spływie towarów do Gdańska. Miasto było niezwykle bogate, ale potop szwedzki zrównał miasto z ziemią. Po najeździe szwedzkim Sobieski osadził tu Ormian, Greków i Żydów, co pomogło rozwinąć Kazimierz na nowo, ale nie na długo. Na przełomie XVIII i XIX w. miasto znów podupadło, odbyła sie tu nawet jedna z bitew powstania listopadowego. Dopiero pod koniec XIX w. Kazimierz stał się letniskiem. W 1927 miasto odzyskało prawa miejskie, a po wojnie zostalo odbudowano je ze szczególna ostroznością. Istnieje tu zakaz budowy bloków i wysokich budynków, które mogłyby zakłócić dawny układ urbanistyczny.

Kazimierz Dolny, even if it's very small (about 3500 inhabitants) it is one of the most beautiful towns in Poland. Its history began in XI c. known as Wietrzna Góra (Windy Mountain) and it belonged to monks of St. Benedict. In 1181 the king Casimirus II the Just gave the town to the sisters of St. Norbert, they were very thankful and named the town after the king's name. They just added 'Donly' ('Lower') to distinct it from Kazimierz near Cracow. In XIV c. Casimirus the Great built a castle here and gave the settlement the city rights. It started its quick development. The owners, Firley family, ruled the town till XVII c. The citizens earned due to trade with Gdańsk. The town was enormously rich but the Swedish army burnt the town to the ground. After that the king Sobieski settled Armenians, Greeks and Jews here and that was the factor, that helped raising the town again. But not for long. At the break of XVIII and XIX c. the town was not in a very good condition, there was one of the battles of November Uprising. Just before XX c. Kazimierz becaome a some kind of spa. In 1927 it regained the town rights and after the II war it was rebuilt with the highest care. They cannot build high houses and blocks of flats, which can destroy the old urban system.
Brama z widokiem na Basztę - najstarszą część umocnień.

The gate with the view on the Keep - the oldest part of the stronghold.
Zamek królewski

Royal Castle
Zamek królewski
Zbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, później wielokrotnie przebudowany. W XVII w. został spalony przez Szwedów, odbudowany dopiero przez Augusta II Mocnego. Na pocz. XIX w. zamek popadł w ruinę. Potem urządzano tu bale, aż wreszcie malarze zainteresowali się malowniczością zamku. Po wojnie ruiny zabezpieczono.

Royal castle
It was built in XIV c by Casimirus the Great and it was redecorated many times. In XVII c. it was burnt down by Swedish army and rebuilt by the king August II the Strong. At the beginning of XIX c. it became a ruin. That there were parties and balls made here till the artists got interested in the castle, because it was so picturesque. After the war it was secured into a ruin.
Góra Trzech Krzyży

Mountain of 3 Crosses.
Widok na miasto z Góry Trzech Krzyży

A view on the town from the 3 Crosses Mountain.
Fara św. Jana Chrzciciela.
Powstał pod koniec XVI w., z jednymi z pierwszych w Polsce organów.

St. John the Baptist's church.
Built at the end of XVI c., with one of the first organ pipes in Poland.
Fara z kaplicą Górskich.

Main church with Górscy chapel.
Cmentarz żydowski
Pozostałość po sporej żydowskiej społeczności.

Jewish cemetary
Remains after strong Jewish community.
Kirkut

Jewish cemetary
Kirkut

Jewish cemetary
Kościół św. Anny
Powstał w XVII w. koło szpitala pod tym samym wezwaniem, zbudowanego dla ubogich.

St. Anna's church
Built in XVII c. for the use of hospital for the poor people.

Zaułek


Jatki na Małym Rynku

Meat Houses on the Small Market.
Synagoga
Zbudowana w XVIII w. Po wojnie miesciło się tu kino.

Synagogue.
Built in XVIII c. After the war there was a cinema.
ulica Nadrzeczna

Nadrzeczna Street.
Klasztor Franciszkanów i Sanktuarium MB Kazimierskiej

Franciskans' monastery and the sanctuary of St. Mary of Kazimierz.
Klasztor Franciszkanów

Franciskans' monastery.
Wirydaż

Interior garden.
Studnia

A well.
MB Kazimierska

St. Mary of Kazimierz.
Spichlerze nad Wisłą

Grannaries over the Vistula band.
Spichlerze

Grannaries.
Rynek

Main Square.
Rynek i studnia by night

Main square and the well by night.
Kamienice Mikołaja i Krzysztofa z 1615.

Houses of Mikołaj and Krzysztof Przybył from 1615.
Dom Gdański i południowa pierzeja rynku.

Gdański House and the southern part of the Main Square.

sobota, 3 października 2009

WYSZOGRÓDWyświetl większą mapę

Małe to miasteczko i bardzo ciche i spokojne. Niewiele tu zostało: zamku już nie ma, zostało tylko wzgórze. Części żydowskiej nie ma, został tylko cmentarz, na który niestety nie dotarłem... Cicho głucho...
Kościół św. Trójcy
Powstał w XVIII w. wg proj. Samuela Fischera.

Church of St. Triada
Built in XVIII c. by Samuel Fischer.
Kościół Franciszkanów Matki Boskiej Anielskiej
Powstał na pocz. XV w., w 1808-1945 działał jako zbór ewangelicki.

Franciscans' church of the Anghelic Mother of the Lord.
It was built at the beginning of the XV c., in 1808-1945 it was used as evanghelic church.
Najdłuższy w Europie most drewniany na Wiśle
lub to co z niego zostało. Powstał w 1946, zbudowany przez inż. Stefana Łukawskiego. Kilka lat temu został rozebrany i pozostawiono tylko coś w rodzaju mola.

The longest wooden bridge in Europe over the Vistula river
or the leftovers... It was built in 1946 by Stefan Łukawski. Few years ago it was removed, and the only thing that remained, it's a part of the bridge, formed in something like molo.
Jedna z chałupek z pocz. XX w. Takich domków jest tu dość sporo.

One of the old houses from the beginning of the XX c. There are a lot of huses like this one.