niedziela, 2 stycznia 2011

GŁOTOWO

Głotowo to mała, niepozorna wieś niedaleko Dobrego Miasta. Nie mieszka tu nawet 500 osób. Po co więc ja pokazuję? Bo we wsi jest bardzo ciekawa i urokliwa Kalwaria Warmińska, o której mało osób w ogóle wie, a myślę, ze warta jest zobaczenia. Historię Kalwarii pozwolę sobie przytoczyć za wikipedią, bo tam legenda jest pięknie opisana. Oto ona: Pierwsze wzmianki o Głotowie (1290 r.) związane są z pojawieniem się we wsi sołtysa z Ornety, Wilchela, a pierwszymi mieszkańcami byli Prusowie. W 1300 r. nastąpił najazd Litwinów. Mieszkańcy wynieśli wówczas z kościoła Najświętszy Sakrament by uchronić go przed profanacją, zakopując go w znacznej odległości od świątyni. Wieś została zniszczona, a kościół spalony. Po wielu latach pewien rolnik znalazł ukryty w ziemi kielich, a w nim nienaruszoną hostię. Jak głosi legenda woły ciągnące pług uklękły, podkreślając tym samym niezwykłość tego wydarzenia. Wiadomość o cudownym znalezieniu hostii rozeszła się wśród ludu, kielich przeniesiono w procesji do kościoła w Dobrym Mieście. Tymczasem hostia po raz kolejny wracała do Głotowa na miejsce, gdzie była zakopana. Wobec woli bożej wzniesiono kościół ku czci Bożego Ciała. Głotowo lokowane było w 1313 r. W połowie XIV w. zbudowano drugi kościół z kamienia i cegły i od tego czasu Głotowo stało się miejscem pielgrzymkowym. W połowie XIV w. zbudowany został kościół ku czci Bożego Ciała (wcześniejszy, pierwszy kościół powstał ok. 1290 r., zniszczony w czasie najazdu Litwinów. Kamień węgielny pod sanktuarium został wmurowany dn. 22 sierpnia 1722 r. przez biskupa Teodora Potockiego, a 24 lipca 1726 kościół był konsekrowany przez biskupa Krzysztofa Szembeka. Historia Kalwarii Warmińskiej wiąże się z mieszkańcem Głotowa, Janem Mertenem, który po powrocie z Ziemi Świętej postanowił wybudować kalwarię wzorowaną na jerozolimskiej. Przywiózł nawet małe kamyczki z Jerozolimy traktując je jako relikwie, umieszczone w późniejszych kaplicach. Terenem wokół kalwarii oraz kapliczkami zajmują się poszczególne rodziny we wsi, osoby starsze, siostry zakonne.

Głotowo is a small, inconspicuous village close to Dobre Miasto. There aren't even 500 people living there. So why do I show it? Because the village is a very interesting and charming Warmian Stations Of the Cross, and just a few people even know about it, and I think that it's worth seeing. Let me cite the Wikipedia about the story, because the legend is described quite nice. Here it is: The first mention of Głotowo (1290) is associated with the appearance of the village elder of Orneta, Wilchela, and the first inhabitants were the Prussians. In 1300, there was invasion of the Lithuanians. Residents of the village carried the Blessed Sacrament from the church to protect it from desecration, burying it at a considerable distance from the temple. The village was destroyed and the church burned. After many years, one farmer found hidden Sacrament in the soil. As the legend says, oxen pulling the plow got to bow down, emphasizing the uniqueness of this event. The news of the miraculous finding of the host went out among the people, the cup was carried in procession to the church in Dobre Miasto. Meanwhile, the cup once again returned to Głotowo to the place where it was buried. Against the will of God church was built in honor of Corpus Christi. Głotowo was located in 1313 and it become a place for pilgrims in the middle of the XIV century, the second church was built in the middle of XIV c., made of stone and brick. In the mid-fourteenth century church was built (the earlier, the first church built around 1290 and destroyed during the invasion of Lithuania). The foundation stone was laid on the shrine on 22nd of August, 1722, by the Bishop Teodor Potocki, and 24 July 1726 the church was consecrated by Bishop Christopher Szembek. Warmia Stations of the Cross' history was associated with resident Głotowo, John Merten, who, after returning from the Holy Land, decided to build Stations of the Cross modeled on Jerusalem. He brought up small pebbles of Jerusalem, regarding them as relics, placed in the later chapels . The area around the shrines of Calvary, and deal with individual families in the village, the elderly nuns.
Cmentarz przykościelny z grobem Jana Mertena

Church cemetary with a grave of Jan Merten.

 Kaplica na cmentarzu

Chapel on the cemetary.

Kościół Zbawiciela z 1722 wg proj. Krzysztofa Reimersa z Ornety.


Church of the Saviour from 1722 designed by Krzysztof Reimers from Orneta.

 Kościół widziany z drogi krzyżowej.

The church seen from the Stations of the Cross.
 Ponownie kościół Zbawiciela

Saviour's church again.

 Wnętrze kościoła.


Church's interior


 Zabudowa wsi

Buildings in the village.

sobota, 1 stycznia 2011

MEDVODEWyświetl większą mapę

Medvode to małe miasto (ok. 5000 mieszkańców) niedaleko Ljubljany. Założono je w 1849, czego skutkiem jest to, że nie ma tu w zasadzie zabytków, a na pewno nie są wspaniałe. Miasto jest centrum przemysłu spożywczego, odbywały się tu również mistrzostwa świata w badmingtonie.

Medvode is a small town (about 5000 inhabitants) near Lubljana. It was established in 1849, that's why there ain't no remarkable sights. It's a centre of food industry and World Championship in badmington took place here.

Pomnik epidemii
Stanął tu w 1603 aby upamiętnić ofiary epidemii pod koniec XVI w.

The Plague Monument
It's here from 1603 to memorise the victims of the plague at the end of XVI w.

Nowe centrum handlowe

A new mall
 Najstarsza część miasteczka

The oldest part of the town.
Rzeka z zaporą i elektrownią. W mieście łączą się dwie rzeki: Sawa i Sora.

River with a power station. Two rivers connect here: Sava and Sora.


Nowoczesna biblioteka.

A new library.

Biblioteka, ratusz i stara zabudowa.

Library, town hall and old buildings.
Zabudowa z połowy XIX w.

Buildings from XIX c.
W mieście jest również spore osiedle bloków.


There's a quite big housing projects area.

 Miasto okalają góry, więc jest położone bardzo malowniczo.


The town is surrounded by the mountains, so it's quite picturesque.