sobota, 13 listopada 2010

PRAHA CZ.1Wyświetl większą mapę

Praga, stolica Czech, jest miastem magicznym i tego się nie da ukryć. Tak jak to w przypadku wielkich miast, podzieliłem Pragę na kilka części - tym razem będą się odcinki łączyć w jeden długi spacer. Zaczynamy od Malej Strany.

Prague, the capitol of Czech Republic is a magic city and you can't hide that. As in case of all big cities, I've divided Prague into some parts, which would be connected in one long walk. We start from Mala Strana.
Początek spaceru jest na ulicy Dlabaczow.

The beginning of the walk is in Dlabacov Street.
Kościół św. Rocha
Zbudowany w 1603-12 wg proj. G. Fillipiego, jako wotum za ocalenie od zarazy. Dziś jest to sala wystawowa.

St. Roch church
Built in 1603-12 designed by G. Fillipi as a thanks for saving from epidemy. Today it's an exhibition room.
Brama na Strahov

Gate into Strahov.
Ulica Strahovska

Strahovska Street.
Hladova Zed - ściana głodowa, jaką otoczył Karol IV Malą Stranę.

Hladova Zed - Hunger Wall - Charles IV surrounded Mala Strana with that.

Krucyfiks za Hladovym Zedie

Crucifics in Hladova Zed.


Jamy na Malej Stranie

Caves in Mala Strana.

Droga Krzyżowa do kościoła św. Wawrzyńca.

Way of Sorrow leading to St. Lawrence church.
Petřínská rozhledna, czyli mniejsza kopia Wieży Eiffela, powstała w 1891 na Wystawę Jubileuszową. Ma 60 metrów i dziś stanowi wieżę widokową.

Petřínská rozhledna, the smaller copy of Eiffel Tower, made in 1891 for Jubilee Exhibition. It's 60 meters hall and it's excellent viewing point.
Widok na Hradczany.

A view on Hradcany.
Hradczany, Wełtawa i Josefov.

Hradcany, Veltins and Josefov.
Kościół św. Wawrzyńca.
Jest to główna świątynia starokatolicka w Czechach, zbudowana w 991 roku.

St. Lawrence church
It's the main Czech oldcatholic church, built in 991.
Altanka obok wieży widokowej.

Gazebo near the tower.
kościół św. Wawrzyńca.

St. Lawrence church.
Labirynt luster.

Mirror maze.
Wejście na Strahov

Entrance to Strahov.

Kościół Marii Panny na Strahovie

St. Mary church in Strahov.


Klasztor na Strahovie założono w 1140 dla Benedyktynów, ufundowany przez Władysława II. W tym samym roku zmieniono ich na premonstratensów, których siedzibą jest do dziś.

Monastery in Strahov, made in 1140 for Benedictines, founded by Vladislav II. The same year they were swapped for Premonstratensian, who stay here till this day.

piątek, 12 listopada 2010

ŚWIĘTY KRZYŻWyświetl większą mapę


Święty Krzyż mieści się na Łysej Górze w górach Świętokrzyskich, na wysokości 594 m n.p.m. Łysa Góra to część Łysogór, objętych ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W okresie wczesnego średniowiecza istniał tu ośrodek kultu pogańskiego, oddawano cześć Lelumowi, Polumowi, Światowidowi, Świstowi i według legend odbywały się tu słynne sabaty czarownic. W 1006 Bolesław Chrobry założył tu opactwo benedyktyńskie i od tej pory postrzeganie św. Krzyża się zmieniło diametralnie. Dziś przez górę przechodzi bardzo uczęszczany szlak turystyczny i jest to miejsce pielgrzymek katolickich. Od tego miejsca wzięły swą nazwę całe góry Świętokrzyskie.

Święty Krzyż (St. Cross) is located on Łysa Góra (Bald Mountain) in Świętokrzyskie mountains, at height of 594 meters. Łysa Góra is a part of Łysogóry, protected as Świętokrzyski National Park. In early middleages there was a point of pagan cult, dedicated to Lelum, Polum, Światowid, Świst and other Slovian gods. According to the legends, there were some famous witches' sabbaths. But when 1006Polish king Bolesław Chrobry settled here a monastery, it changed completely. Currently, there's a tourist path crossing the mountain and it's a place for pilgrims. The whole Świętokrzyskie Mountains (St. Cross Mountains) took the name from here.

Droga od Nowej Słupi

A way to Nowa Słupia
Droga Krzyżowa na szlaku

Way of Sorrows on a path
Olbrzymi dąb, pomnik przyrody

Great oak, a monument of nature.
Kamienista ścieżka na szczyt

Stony path to the top.
Kapliczka nieopodal klasztoru.

A chapel near the monastery.
Klasztor z kościołem św. Krzyża

Monastery with a church of St. Cross.
W XIV w. przywieziono tu relikwie Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, podarowane przez św. Emeryka. Od tego czasu zmieniono nazwę. Klasztor był plądrowany i zdobywany kilkakrotnie, ale zawsze bogaci fundatorzy pomagali postawić klasztor na nogi. Dopiero po kasacie zakonu po rozbiorach przyszło najgorsze. W 1819 majątek przekazano skarbowi państwa, a w 1864 władze rosyjskie umieściły tu więzienie o ostrym rygorze, działające tu do 1939, już jako polskie. W 1961 więzienie przejęła dyrekcja ŚPN i Oblaci.

In XIV c. thge remains of Holy Cross were brought here by St. Emeric. The monastery changed the name and it started to be a place for pilgrims. Monastery was plundered and conquered during the ages, but due to the generosity of many founders it was still working. After the partitions Russians closed the monastery and in 1819 they gave it away to the state. In 1864 Russians put a prison here and it worked here till 1939, from 1918 as Polish jail. In 1961 the prison was replaced by the management of Świętokrzyski National Park and the Missionary Oblats.

W 1936 powrócili tu zakonnicy Misjonarze Oblaci, próbując odremontować klasztor, ale prace przerwała wojna. Hitlerowcy umieścili tu obóz zagłady dla jeńców radzieckich, których zabito tu ok. 8000.

In 1936 Missionary Oblates came here, trying to renovate the monastery, but the war crossed the plans. Nazis put here the concentration camp for Russian soldiers, killling about 8000 of them.
Krużganki

Cloisters

Kaplica z relikwią św. Krzyża.

A chapel with remains of the Holy Cross

Kościół klasztorny

Church
Wieża radiowo-telewizyjna, zbudowana w 1966. Ma wysokość 157 metrów.

TV Tower, made in 1966. It's 157 meters high.

Pogański wał kultowy.

Pagan cult wall.
Trzy krzyże katyńskie

Three Crosses of Katyń

Gołoborze

Stone Run